Språk/Language

Detaljplan för Dalsberg

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Dalsberg del av fastigheten Hårstorp 1:1.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.

Östra delen av området planläggs för bostadsbebyggelse. Allra längst öster ut planeras för en tätare bebyggelse med parhus eller radhus. I skogskanten finns även möjlighet att uppföra flerbostadshus i upp till tre våningar. Tillfart till området kommer att ske från Gronvägen i väster via en matargata som kommer leda vidare till Johanneslund. Den västra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter.

Planområdet ligger mellan Östra Hårstorp och Norralundsvägen i den östra delen av Finspångs tätort. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.


Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan den 12 mars och 2 maj 2018.

Granskning

Arbete pågår med att ta fram granskningshandlingar. En granskning av detaljplanen beräknas kunna genomföras under våren 2020.

 

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång