Språk/Language

Detaljplan för småindustriområdet

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för småindustriområdet, fastigheterna Hårstorp 4:12-18 m fl.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för befintliga verksamheter att utvecklas inom området. Detaljplanens ändamål ändras till verksamhetsområde som avses användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Det tillskapas mer byggbar mark för verksamheter inom området genom att den södra delen av naturområdet längsmed riksvägen får ändrad användning. Upplevelsen av naturområdet från Norrköpingsvägen är oförändrad.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomfördes fmellan 17 februari till och 1 mars 2020. Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Ett antagande av detaljplanen bedöms kunna ske till halvårsskiftet 2020.


Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.


Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång