Språk/Language

Detaljplan Lillsjöbäckens parkering

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Lillsjöbäckens parkeringsplats, fastigheten Högby 1:2 m fl.

Syftet med detaljplanen är att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala Finspång. Den befintliga grusade parkeringsplatsen på fastigheten Högby 1:2 hårdgörs och utökas med ca 20 nya parkeringsplatser. Laddstation för ett mindre antal el- och hybridbilar anläggs i strategiskt läge nära in- och utfart.

Vidare möjliggör detaljplanen att parkeringsytan övergår från allmän plats till kvartersmark med syftet att säkerställa att Finspångs kommun kan hyra ut parkeringsplatser i centralt läge. I södra delen övergår delar av område planlagt som P-Plats där gång- och cykelbana ska finnas till bestämmelserna CYKEL och GÅNG och befintlig gång och cykelbana ligger kvar.

Strandskyddet upphävs i hela planområdet, vid ett genomförande av planen.

Planområdet omfattar del av fastigheten Högby 1:2, som ägs av Finspångs kommun.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 18 november 2019 och 10 januari 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 10 januari 2020 via kommunens e-tjänst "Lämna synpunkter".

Samrådsmöte kommer att hållas i kommunhuset, Bergslagsvägen 13-15, den 3 december kl. 18.00. Anmälan om deltagande görs till Angela Hedkrok senast den 29 november.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång