Språk/Language

Detaljplan för Melby 3:16 m fl

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Melby 3:16 m fl.

I området uppförs cirka 100 bostäder med blandad upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus.

I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser i området i väntan på att en större förskola byggs på grannfastigheten Vistinge 6:24. Separat detaljplan kommer att upprättas för denna fastighet.

I detaljplanen avsätts även ytor för ett nytt vatten- och avloppsreningsverk ut mot riksvägen. Området får även användas för avfallsstation. Vatten- och avloppsfrågan kommer att lösas med en enskild VA-anläggning till att börja med. Parallellt med planarbetet kommer en förstudie genomföras för att utreda hur vatten- och avloppsfrågan i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska lösas på längre sikt.

Planområdet berör delar av fastigheterna Melby 3:16 och Vistinge 6:24 som ligger vid Vistingekorset mellan Finspång och Svärtinge. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplaneförslaget har genomförts mellan 27 november 2017 och 12 januari 2018. 

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

 

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång