Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:205

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:205.

Syftet med planen är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell och bostäder. Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är bebyggd med en bostadsbyggnad. Tillfart till aktuell fastighet sker via Metallvägen.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Planförslaget har lämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Ett antagande av detaljplanen kan ske tidigast i slutet av mars 2020.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomfördes under tiden 27 maj-17 juni 2019.

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Samråd

Samråd genomfördes sommaren 2018. Samrådsmöte hölls i Församlingshemmet i Rejmyre den 19 juni 2018.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång