Språk/Language

Framtid Finspång -ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med ny översiktsplan för Finspångs kommun.

Illustration med färgglada figurer.

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Finspångs kommun. Enligt beslut i beredningen 26 maj 2020 sänds förslaget nu ut på granskning. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på granskningshandlingen.

Granskningen pågår under perioden 8 juni 2020 till 14 september 2020.

Granskningsförslaget till ny översiktsplan för Finspångs kommun är digitalt och du når förslaget via länken nedan.

Så här lämnar du synpunkter

För att synpunkter och yttrande på översiktsplanen ska hanteras i det fortsätta arbetet ska dessa lämnas in med kontaktuppgifter via översiktsplanens flik "Synpunkter", via länken nedan eller via e-post.

Om du lämnar synpunkter via e-post

Om du lämnar synpunkter via e-post kommun@finspang.se är det viktigt att du anger:

 • Rubrik i ämnesraden: Granskning översiktsplan KS.2020.0555 
 • Dina kontaktuppgifter:
  - Namn
  - Telefon
  - E-post
 • Det måste framgå i vilken egenskap du lämnar synpunkter; som privatperson eller annat som exempel företag, förening eller liknande. Då ska det även framgå vilket företag eller förening det gäller.

Samrådssammanställning och miljökonsekvensbeskrivning

Informationsträffar om granskningsförslaget

Drop-in-träffar

 • 22 juni, kl. 10.00-11.30 drop-in i sessionssalen, Finspångs kommunhus.
 • 25 augusti, kl. 16.00-17.30 drop-in i sessionssalen, Finspångs kommunhus.

Videomöten

Du är välkommen att ställa dina frågor om översiktsplanen via ett videomöte 25 juni eller 26 augusti. Klicka på länken och följ instruktionerna.

Ingen föranmälan behövs till träffarna eller videomötena.

Tänk på det här vid videomötet

Videomötet är publikt och alla som deltar kan se och höra dig. Använd din webbkamera och mikrofon, ange ditt namn när du ansluter. Det är viktigt att du stänger av mikrofonen när du inte talar för att undvika "spillljud".

Processen för översiktsplanen

Planprocessen.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen är strategisk och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten. Översiktplanen pekar till exempel ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, natur- och friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden.

I översiktplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Relaterad information

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson
Utvecklingschef
Utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång