Språk/Language

Anslagstavla

Här hittar du:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22

Anslaget: 2019-05-13

Datum för sammanträde: 2019-05-22

Kommunfullmäktiges nästkommande möte är den 19 juni.

Anslag av protokoll

Valnämnden 2019-05-07

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-06-04

Datum för sammanträde: 2019-05-07

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, kansliavdelningen

Paragrafer: § 52-58

Bygg- och miljönämnden 2019-05-07

Anslaget: 2019-05-13

Tas ner: 2019-06-04

Datum för sammanträde: 2019-05-07

Organ/nämnd: Bygg- och miljönämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, bygg- och miljöenheten

Paragrafer: § 45-62

Kommunfullmäktige 2019-04-24

Anslaget: 2019-05-03

Tas ner: 2019-05-27

Datum för sammanträde: 2019-04-24

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Ledningsstaben kansliavdelningen

Paragrafer: § 47-71

Sociala myndighetsnämnden 2019-04-23

Anslaget: 2019-04-24

Tas ner: 2019-05-16

Datum för sammanträde: 2019-04-23

Organ/nämnd: Sociala myndighetsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunhuset, myndighetskontoret

Paragrafer: § 100-112

Andra anslag och kungörelser

Kungörelse - Synpunkter om telemast med tillhörande teknikskåp på fastigheten Hårstorp 1:1

Anslaget: 2019-04-27

Tas ner: 2019-05-21

Synpunkter om telemast med tillhörande teknikskåp på fastigheten Hårstorp 1:1
Bygg- och miljöenheten har fått in en ansökan om bygglov för en telemast med tillhörande teknikskåp, ett så kallat fackverkstorn med en höjd om 42 meter, på del av fastigheten Hårstorp 1:1.

Enligt gällande detaljplan för området är marken avsedd som allmän plats, park. Åtgärden avviker från gällande planbestämmelse och därför ska berörda få möjlighet att lämna sina synpunkter i ärendet.
Information och handlingar finns tillgängliga på kommunhuset.

Vi behöver ha dina eventuella synpunkter senast den 20 maj 2019. Du kan skicka in dem till
Finspångs kommun
Bygg- och miljöenheten,
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
eller via e-post till bo-bygga@finspang.se

Varför har vi en anslagstavla?

Det här är Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 8 ska kommunen från och med 2018 ha en digital officiell anslagstavla.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande för laglighetsprövning av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Kontakt

Carina Olofsson
Kanslichef
Kansliavdelningen

0122-850 06
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång